Úvodní ustanovení

Zde uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v „internetovém obchodě www.megami-store.cz“, jehož provozovatelem je společnost AXIS MUNDI s.r.o. zapsaná na adrese J. Š. Baara 59, 370 01 České Budějovice, IČO: 28130171 (dále jen prodejce).

Veškeré skladové a zásilkové aktivity jsou vedeny z provozovny a obchodu společnosti, která sídlí na adrese provozovny AXIS MUNDI s.r.o., J. Š. Baara 59, 370 01 České Budějovice.

Obchodní podmínky stanovují a upřesňují základní práva a povinnosti prodejce i kupujícího.

Kupující zasláním objednávky stvrzuje, že souhlasí s těmito obchodními podmínkami. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel (maloobchodní prodej), řídí se vztahy obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené občanským zákoníkem (z. č.40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (z. č.634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel (velkoobchodní prodej), řídí se vztahy obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené obchodním zákoníkem, z. č. 513/1991 Sb., a to v jejich platném znění.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

– Kupující objednává u prodejce zboží, které je nabízeno v jeho internetovém obchodě na stránce www.megami-store.cz a to prostřednictvím aplikace, která kupujícímu umožní vybrat druh, množství, cenu zboží, způsob dodání, platbu a vyplnit veškeré údaje uvedené v objednávce, označené prodejcem jako povinné. Provedení objednávky je ukončeno vystavením formuláře objednávky a potvrzením formuláře objednávky na straně kupujícího. Potvrzením objednávky kupující prohlašuje, že u prodávajícího závazně objednává v objednávce uvedené zboží, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí a považuje je za závazné.

– Objednávka kupujícího se pro účely obchodních podmínek považuje za návrh na uzavření kupní smlouvy ohledně zboží uvedeného v objednávce. Kupní smlouva ohledně zboží uvedeného v objednávce (dále jen kupní smlouva) je mezi kupujícím a prodejcem uzavřena okamžikem doručení potvrzení objednávky ze strany prodejce kupujícímu, jakožto souhlasu s návrhem na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Kupující prohlašuje, že potvrzením objednávky dle bodu 2. těchto obchodních podmínek výslovně souhlasí se způsobem uzavření kupní smlouvy.

– Kupní smlouvou se prodejce zavazuje dodat kupujícímu zboží uvedené v objednávce v termínu dle obchodních podmínek a do místa dodání zboží uvedeného v objednávce a kupující se zavazuje toto zboží od prodejce či jím zvoleného přepravce převzít a zaplatit prodejci kupní cenu zboží uvedenou v objednávce.

Dodací a dopravní podmínky

– Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 2 týdnů od potvrzení objednávky.

– V případě, že kupující dohodl s prodejcem úhradu kupní ceny bankovním převodem či složením na účet prodejce, zavazuje se prodejce zaslat vybrané zboží kupujícímu nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne připsání peněžních prostředků na účet prodejce, avšak připravení zboží musí být nejdříve kupujícímu prodejcem oznámeno. Pokud není prodejcem zboží k zaslání či předání připraveno a toto kupujícímu prodejcem oznámeno a kupujícím byla kupní cena již složena, může mít toto odkladný účinek a zboží bude zasláno až ve chvíli, kdy bude prodejcem kompletně připraveno.

– Šperky se doobjednávají, vzhledem k cenám nejsou všechny skladem

– Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik doručení zboží kupujícímu v souladu s kupní smlouvou. Bezdůvodné odmítnutí zboží kupujícím se nepovažuje za nesplnění povinnosti dodat zboží ze strany prodejce.

– Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny následujícími způsoby:

– při platbě dobírkou se rozumí zaplacení kupní ceny přepravci.

– při platbě převodem/složením na účet prodávajícího se rozumí okamžik připsání kupní ceny na účet prodejce

Platební podmínky

Kupující má možnost zaplatit kupní cenu za zboží prodávajícímu jedním z níže uvedených způsobů:

  • dobírkou při převzetí zboží
  • bankovním převodem na účet prodávajícího
  • bezhotovostně přes platební terminál Gopay

Způsob odeslání zboží a ceny za přepravu jsou následující:

Zboží, které si vybíráte, zasíláme Českou poštou, nebo Zásilkovnou. Doručení bývá do druhého pracovního dne od podání zásilky.

Ceny poštovného:

Česká pošta:

  • Balík do ruky bez dobírky (+99 Kč)
  • Balík na poštu bez dobírky (+99 Kč)
  • Balík do ruky s dobírkou (+139)
  • Balík na poštu s dobírkou (+139 Kč)

Zásilkovna:

  • na výdejní místo bez dobírky (+70 Kč)
  • na výdejní místo s dobírkou (110 Kč)

Ceny jsou konečné (nejsme plátci DPH), při nákupu nad 1500 Kč je doprava zdarma.

Záruky a reklamace

Na prodávané zboží je poskytována smluvní záruka, resp. odpovědnost za vady, které se vyskytnou v záruční době 6 měsíců pro vztahy řídící se Obchodním zákoníkem a zákonná záruka, resp. odpovědnost za vady, které se vyskytnou v záruční době 24 měsíců pro vztahy řídící se Občanským zákoníkem. Postup při reklamaci zboží upravuje čl. Reklamační řád.

Odstoupení od kupní smlouvy

Je-li kupujícím spotřebitel (nevztahuje se na právnické osoby a fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona / podnikatele), může do 14 dnů od doručení zboží v souladu s Občanským zákoníkem (§ 53 a násl.) i bez udání důvodu od smlouvy odstoupit a zboží vrátit. Zboží musí být vráceno nepoškozené a bez zjevných vad způsobených užíváním a to v originálním obalu.

Zboží lze vrátit zasláním na adresu provozovny AXIS MUNDI s.r.o., J. Š. Baara 59, 370 01 České Budějovice.

Při zasílání je kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Za zboží poškozené či zničené při přepravě v důsledku použití nevhodného obalu nelze vrátit kupní cenu.

Ke zboží je nutno přiložit kopii faktury a písemné vyjádření o odstoupení od kupní smlouvy. Písemné odstoupení musí být doručeno prodávajícímu do 14 dnů ode dne převzetí zboží.

Náklady spojené s dodáním zboží zpět na adresu prodejce hradí kupující, přičemž je kupující povinen uhradit i náklady spojené s původním zasláním zboží a to v účtované výši a to převodem na účet prodejce, vyplacením v hotovosti do rukou prodejce, případně jiným dohodnutým způsobem.

Reklamační řád

Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky spotřebitelem, v souladu s ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen občanský zákoník) a z. č. 634/1995 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, v platném znění je-li kupujícím podnikatel, v souladu s ustanovením z. č. 513/91 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.

Na všechny výrobky je poskytována záruční doba dle čl. 5. těchto obchodních podmínek. V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, pro kterou nemůže být zakoupený výrobek používán zcela řádně, a tuto vadu lze odstranit, má kupující právo na jeho bezplatnou opravu. U odstranitelné vady na dosud nepoužitém výrobku má kupující právo místo odstranění vady požadovat výměnu vadného výrobku za bezvadný. V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby výrobek mohl být řádně užíván jako výrobek bez vady, má kupující právo na výměnu výrobku anebo má právo od kupní smlouvy odstoupit.

Doručené reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění této reklamace, pokud se prodejce s kupujícím nedohodne jinak. Dnem uplatnění reklamace se rozumí den, kdy bylo zboží doručeno na adresu prodejce.

Záruka se nevztahuje na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna po uplynutí stanovené záruční doby a dále na opotřebení zboží způsobené jeho užíváním. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným užíváním nebo nevhodnou údržbou výrobku

Reklamaci lze uplatnit doručením zboží na adresu provozovny AXIS MUNDI s.r.o., J. Š. Baara 59, 370 01 České Budějovice.

Při zasílání je kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či poničení. Ke zboží je nutno přiložit kopii dodacího listu nebo faktury s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace.

Puncovní značky

V současnosti užívané české puncovní značky pro zlaté, stříbrné a platinové zboží.

Ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu, nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či jinak zneužity. Při nakládání s osobními daty se prodávající řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Vyplněním registračního formuláře resp. potvrzením objednávky dle čl. 2. dává kupující prodávajícímu souhlas se shromažďováním a zpracováním poskytnutých osobních údajů. Poskytnuté informace jsou ukládány v zabezpečené databázi a nejsou poskytovány třetím osobám. Kupující má právo požádat o vymazání či opravu osobních údajů (změnu či zrušení registrace). Detailní informace o ochraně osobních údajů vám poskytne zvláštní stránka Zásady ochrany osobních údajů.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 20. prosince 2016.